Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Kemikalije

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 3
Datum izdaje: Maj 2020


Metanol

Preskušana lastnost
Videz
Čistost
Vsebnost acetona
Vsebnost etanola
Barva PT-Co
Vsebnost vode
Destilacija
Gostota pri 15°C
Specifična gostota pri 20°C, vac.
Test s kalijevim permanganatom pri 15°C (v minutah)
Vsebnost kloridov kot Cl-
Vsebnost žvepla
Prisotnost ogljikovodikov
Karbonizirajoče snovi (izpiranje s H2SO4 ) Pt-Co lestvica
Kislost (izraženo kot ocetna kislina)
Vsebnost železa
Vsebnost nehlapnih snovi
Absorbanca
Reducirajoče snovi
Kislost / bazičnost
Identifikacija:
a. Lomni količnik
b.IR spektrofotometrija
Videz (Ph. Eur.)

Preskusne metode
IMPCA 003
IMPCA 001
IMPCA 001
IMPCA 001
ASTM D 1209
ASTM E 1064
ASTM D 1078
ASTM D 4052
ASTM D 4052
ASTM D 1363
IMPCA 002
ASTM D 5453
ASTM D 1722
ASTM E 346
ASTM D 1613
ASTM E 394
ASTM D 1353
UV spektrofotometrija
Ph.Eur.5.2.
Ph.Eur.5.2.

Ph. Eur. 2.2.6.
Ph. Eur. 2.2.24.
Ph. Eur. 2.2.2.Ksilen

Preskušana lastnost
Videz
Gostota
Vsebnost o,m,p ksilena
Vsebnost etilbenzena
Vsebnost toluena
Vsebnost nearomatskih ogljikovodikov
Vsebnost aromatskih ogljikovodikov C9 in višjih
Vsebnost benzena
Vsebnost naftalena
Destilacija
Barva - Saybolt
Bromov indeks
Žveplove spojine (H2S, SO2)
Korozivnost na baker
Vsebnost žvepla
Barva - pranje s kislino
Kislost
Barva PT-Co
Vsebnost vode
Preskusne metode
ASTM E 2680
ASTM D 4052
ASTM D 6563
ASTM D 6563
ASTM D 6563
ASTM D 6563
ASTM D 6563
GC-MS
GC-MS
ASTM D 850
ASTM D 156
ASTM D 2710
ASTM D 853
ASTM D 849
ASTM D 5453
ASTM D 848
ASTM D 847
ASTM D 1209
ASTM E 1064
Stiren

Preskušana lastnost
Čistost
Vsebnost vode
Barva PT-Co
Vsebnost polimera
Vsebnost inhbitorja
Preskusne metode
ASTM D 5135
ASTM E 1064
ASTM D 1209
ASTM D 2121
ASTM D 4590